EAS Advant Edge Vanilla Soy Protein   @heb   http://www.heb.com/product-detail/eas-advant-edge-vanilla-soy-protein/1511969   # ShopHEB