Sushi Chef Wasabi   @heb   http://www.heb.com/product-detail/sushi-chef-wasabi/143660   # ShopHEB